» Symbolism » Nordic Symbols » Nidstang

Nidstang

Nidstang

Nithing Itsika yekare yaishandiswa muScandinavia yekare kutuka kana kukwezva munhu ane utsinye.

Kuti atuke, musoro webhiza unofanira kuiswa pamusoro pedanda - wakatarisana nemunhu anenge achida kutuka. Zviri mukati uye chinangwa chekutuka kana amulet zvinofanirwa kuiswa padanda rehuni.

Nhasi tinogona kuwana chaiwo mafomu eNidstang. Kune vamwe, kuisa mufananidzo nemusoro webhiza kungaita sokusina musoro, asi vamwe vanhu vanodavira kuti zviito zvakadaro zvinorevei.

"Kana uine muvengi waunoshuvira zvakanyanya, unogona kuvaka Nidstang. Unotora danda woriisa pasi kana pakati pematombo kuti risafambe. Unoisa musoro webhiza pamusoro pemusoro wako. Zvino iwe unoti, "Ndiri kuvaka Nidstang pano," uye unotsanangura chikonzero chehasha dzako. Nidstang ichabatsira kuendesa meseji kune vamwari. Mashoko ako achapfuura nepadanda uye agobuda mu "muromo" webhiza. Uye vamwari vanogara vachiteerera mabhiza. Zvino mwari vachanzwa nyaya yako votsamwawo. Vachatsamwa zvikuru. Nokukurumidza muvengi wako acharavira hasha dzaMwari nokuranga kwake. Uye iwe uchatsiva. Rombo rakanaka!"

Yakatorwa kubva ku http: // wilcz Matkaina.blogspot.com/ (Ingangove sosi: Kuratidzwa kwebhiza kuOslo History Museum)

Iva wekutanga kuyera