Perun

Zviri Mukati:

Slavic ngano

Ngano dzechiGiriki nedzechiRoma dzakapararira kwazvo mutsika dzokuMadokero zvokuti vanhu vakawanda havasati vambonzwa nezveboka ravamwari vedzimwe tsika. Imwe yevasinganyanyi kuzivikanwa ndeyevaSlavic pantheon yevamwari, midzimu uye magamba, anonamatwa kusati kwasvika mamishinari echiKristu. ... Ngano dzinosanozivikanwa dzine misiyano miviri mikuru kubva mungano dzinosanozivikanwa dzechiGiriki nechiRoma. Kutanga, zvipoko zvakawanda zvichiri chikamu chemifananidzo yakawanda uye ngano yevanhu veSlavic. Chechipiri, yekare yeSlavic pantheon yevamwari haina kunyorwa zvakanaka, saka masayendisiti ari kuyedza kudzokorora ruzivo kubva kumagwaro echipiri. Ruzhinji rwemashoko pamusoro pevamwari veSlavic, tsika uye tsika, zvinosuruvarisa, inongova fungidziro. Zvisinei neizvi Pantheon yevamwari veSlavic zvinonakidza uye zvakakosha kuziva.

Perun

Ruzhinji rwemashoko pamusoro pevamwari veSlavic, tsika uye tsika, zvinosuruvarisa, inongova fungidziro. Kunobva: wikipedia.pl

Perun ndiani?

Perun - yemarudzi ose evamwari veSlavic, anowanzowanikwa. Tinogona kuwana zvinyorwa kwaari mumagwaro ekare echiSlavic, uye zviratidzo zvake zvinowanzowanikwa muzvinyorwa zveSlavic. Maererano nekududzirwa kwedzinza revamwari veSlavic, mudzimai waPerun ndiye Perperun. Vane vanakomana vatatu (zvakakosha zvikuru kune vaSlav): Sventovatsa (mwari wehondo nekubereka), Yarovitsa (mwari wehondo nokukunda - bhiza rakabayirwa kwaari pamberi pehondo) uye Rugiewita (uyewo mwari wehondo. Rugevit aiva nevanakomana 2: Porenut naPorevit). Kune maSlav ekare, Perun ndiye mwari akakosha wepantheon. Zita rokuti Perun rinodzokera kumudzi weproto-European * per- kana * perk, zvinoreva kuti "kurova kana kurova", uye rinogona kushandurwa se "Uyo anorova (Iye anopwanya)". Kutaura idi, zita ramwari uyu wekare rakapukunyuka muchiPolish, uko rinoreva “kutinhira” (mheni). Perun aive mwari wehondo nekutinhira. Aityaira ngoro uye aine chombo chengano. Chainyanya kukosha rakanga riri demo rake, iro raigara richidzokera kuruoko rwake (sezvingabvira rakakweretwa kuna mwari weScandinavia Thor). Nekuda kwehunhu hwake hwakanyanya, Perun agara achifananidzirwa semurume ane tsandanyama ane ndebvu dzebhuronzi.

Zvimwe pamusoro wenyaya:  dutu remhepo

Mune ngano dzevaSlav, Perun akarwa naVeles kuchengetedza vanhu uye aigara achikunda. Akazokandira Veles (chiratidzo cheWales) munzvimbo yepasi.

Kult peruna

Perun

Cult of Perun Image source: wikipedia.pl

Muna 980, Grand Duke weKivan Rus Vladimir I Mukuru akamisa chifananidzo chaPerun pamberi pemuzinda. Vamwe vatsvakurudzi vanotenda kuti chitendero chePerun muRussia chakasimuka semugumisiro wechitendero cheThor, chakasimwa ipapo neVikings. Sezvo simba reRussia rakapararira, kunamatwa kwaPerun kwakava kunokosha muEastern Europe uye kwakapararira mutsika dzose dzeSlavic. Izvi zvinopupurirwa nemashoko aProcopius weKesariya, anonyora nezvevaSlav kuti: “Vanodavira kuti mumwe wavamwari, musiki wemheni, ndiye mutongi bedzi wezvinhu zvose, uye vanobayira kwaari nzombe nedzimwe mhuka dzose.”

Zvingangodaro kuti chitendero chePerun chakatora maitiro akasiyana uye mazita zvichienderana nekwaainamatwa munzvimbo dzakakura dzeSlavic Europe. Chirevo chekare cheRussia chinoti: "Perun - muzvizhinji"

VaKristu pavakatanga kuuya kuRussia, vakaedza kurambidza varanda kupinda zvitendero zvechihedheni. Kumabvazuva, mamishinari akadzidzisa kuti Perun aiva muporofita Eria, uye akamuita mutsvene. Nokufamba kwenguva, zvikamu zvePerun zvakabatanidzwa naMwari wechiKristu anonamata Mwari mumwe chete.

Perun nhasi

Perun

Perun ndomumwe wevamwari vakakurumbira vechiSlavic.

Graphics kunobva: http://innemedium.pl

Parizvino, munhu anogona kuona kudzokera kumavambo echiSlavic tsika... Vanhu vari kuwedzera kufarira nhoroondo yemadzitateguru avo, kunyanya chiKristu chisati chavapo. Pasinei nemazana emakore akawanda ekuedza kubvisa zvitendero netsika zvechiSlavic, mucherechedzi ane hanya anogona kuona zvinhu zvakawanda zvetsika iyi zvakasara nanhasi. Mazhinji angori mazwi akaita semheni, asi anogona zvakare kuve tsika dzemuno dzichiri kukudziridzwa. Kwete kare kare, mune dzimwe nzvimbo dzePoland, munguva yekutanga dutu remvura, vanhu vanorova misoro yavo nedombo duku maererano nekutinhira nemheni. Zvaitendwawo kuti munhu akarohwa nePerun Thunder akabva aonekwa namwari Perun pachake. Miti yose yakarohwa nemheni yakanga iri mitsvene, kunyanya chiratidzo chakadaro pakanga paine "maoki akaiswa"... Madota enzvimbo dzakadaro aive nehutsvene, uye kuidya kwakapa munhu ane rombo rakanaka makore mazhinji ehupenyu uye chipo chekufembera uye zvitsinga zvemoto.

Zvimwe pamusoro wenyaya:  Brahma

Perun inopembererwa musi waChikunguru 20. vatendi vechiSlavic veko, vachimiririra masangano echitendero emunharaunda akanyoreswa muPoland nenharaunda dzisina kurongwa, pamwe chete nedzimwe nyika dzeSlavic; incl. muUkraine kana Slovakia. Munguva yemhemberero mukukudza Perun, makwikwi emitambo anoitwa, panguva iyo varume vanokwikwidzana mumitambo yakasarudzwa.

Saka tinogona kutaura kuti Perun, mwari mukuru wevaSlav, akapona kusvika kunguva yedu.

Iva wekutanga kuyera