Marzanna

Vanhu vaigara paVistula, semamwe maSlav asati aitwa chiKristu muna 966, vaive nechitendero chavo chakavakirwa patsika dzevamwari vakawanda. Vamwari ava vaiwanzoita masimba akasiyana-siyana echisiko somunhu. Tinogona kutaura kuti chitendero ichi chakasiyaniswa nekusiyana kwakakosha - zvichienderana nenhare uye nzvimbo dzakananga, vamwe vamwari veSlavic vainyanya kukosha. Vanhu vakazoumba rudzi rwePoland vasati vaita chiKristu havana kugamuchira tsika imwe chete. Kudzidza kwayo nhasi kwakaoma zvakanyanya nekuda kwekusagona kuverenga kwevaSlav. Kusiyana nevaGiriki vekare kana kuti vaRoma, vakararama kare kare, havana kusiya uchapupu hupi nohupi hwakanyorwa, naizvozvo, zvinosuruvarisa, nhasi vanyori vezvakaitika kare vanogona kuvimba zvikuru nezvinoramba zviri mutsika dzevanhu kana kuti zvinyorwa zvevanyori venhoroondo vechiKristu vokutanga.

Imwe yetsika dzorudzi urwu, inopfuurira nomutoo unopfuurira kubva munguva dzechihedheni kusvikira kuzuva razvino uno, inobatanidzwa namwarikadzi wechiSlavic wechando norufu, anozivikanwa saMarzanna, kana kuti neimwe nzira Marzana, Morena, Moran. Aionekwa sedhimoni, uye vateveri vake vaimutya, vachimuita semunhu wehuipi chaihwo. Yakanga inotyisa kune vana vaduku vasina kuteerera vabereki vavo, uye kumudzimai wengano wenyika, apo munhu wose achaguma mushure mekufa kwake. Kwakabva zita rokuti Marzanne rinosanganiswa neproto-Indo-European element "mar", "denda", zvinoreva rufu. Mwarikadzi anowanzo kuwanikwa mungano uye ngano semumwe weanonyanyozivikanwa anopikisa tsika dzeSlavic.

Mhemberero dzokukudza Marzanne dzakanga dzisingazivikanwi, asi vanhu vashomanene vakakurumbira vainamata vamwarikadzi vorufu. Izvi zvakakonzerwa nechando, nguva apo upenyu hwakawedzera kuoma. Vanhu vakafara pakasvika nguva yechirimo musi wa21 Kurume. Zororo raiitwa panguva iyoyo kuCentral Europe rinonzi Dzharymai. Kubva pazuva iroro zvichienda mberi, zuva rakava refu kupfuura usiku, uye naizvozvo, nenzira yokufananidzira, mudenderedzwa regore negore, rima rakatsiva chiedza nezvakanaka. Nokudaro, mazororo aya aifara - vanhu vechiSlavic vakatamba uye vakaimba usiku hwose.

Zvimwe pamusoro wenyaya:  Hydra Lernejska

Mhedzisiro yetsika nekufamba kwenguva yaive tsika yekupisa kana kunyungudutsa chidhori chine mufananidzo waMarzanne. Yaifanirwa kufananidzira dziviriro kubva kudhimoni rakashata nendangariro dzisina kunaka dzechando chakaoma, pamwe chete nokumutsa chitubu chinodziya uye chine ushamwari. Kukkis yaiwanzogadzirwa kubva muuswa, iyo yaiputirwa nerineni kuratidza chimiro chevakadzi. Dzimwe nguva murume akanyura akagadzirirwa nenzira iyi aishongedzwa nebeads, ribhoni kana zvimwe zvishongo. Sezvineiwo, tsika iyi yakaratidza kuva yakasimba pane kuedza kuita chiKristu. Vapristi vakaedza kakawanda kubvisa tsika yechihedheni iyi pakati pevagari vePoland, asi vagari venharaunda yeRwizi Vistula, nekusindimara kwekupenga, vakagadzira zvidhori zvavo uye vakanyura mumvura yeko. Iyi tsika yakaita basa rinokosha muSilesia, uko inoitwa munzvimbo dzakawanda. Mutori wenhau wekuPoland Jan Dlugosz, aigara muzana ramakore rechiXNUMX, anotaura zita raMarzanna, achimutsanangura samwarikadzi wePoland uye achimuenzanisa naRoman Ceres, uyo, sezvineiwo, aive mwarikadzi wekubereka. Kusvikira nhasi, zviitiko zvinoitwa pazuva reiyo vernal equinox, apo Marzanna inofananidzira yakanyungudutswa kana kupiswa, semuenzaniso muBrynica, iyo nhasi iri chikamu cheguta reSilesian.

Topeni Marzanny

Mienzaniso yekunyungudika Marzanny (Topienie Marzanny. Miasteczko ląskie, 2015 - kunobva wikipedia.pl)

Iva wekutanga kuyera