Kiyi yengano. Iwe unofunga kuti zvivezwa zvekare, zvehari kana ma mosaics zvakakura, asi haugari uchiziva zvazvinomiririra? Iwe unoda kugadzirisa zvakavanzika zvependi zvakafemerwa nekare mumuseum? Ungada here kuverenga Homer kana Sophocles, asi uchitya kusanzwisisa mutauro wavo wekufananidzira? Iwe unoziva ngano huru dzengano, asi hausi nguva dzose kunzwisisa zvazvinoreva zvakavanzika? 

Uri kuenda kunoshanyira matongo ekare asi uchitya kupotsa kukosha kwawo? Enda negwaro iri: richakuzivisa kuti caduceus ndeyei; chii chaunofanira kunzwisisa kana mungano ukayambuka gondo, nondo kana dolphin; chii chakanakira kana njodzi yeivy, hiyasindi, rotus kana mindi; ibasa rei rekufananidzira rinotamba chikero, chifuva kana mwenje wemafuta; zvakaonekwa nemadzitateguru edu pamwedzi, muMilky Way kana mulabyrinth ...

Nguva dzekare ngano yakanga iri hwaro hworudzidziso nenhau. Hapana anotenda mungano mazuvano. Nhasi vanhu vanongoona nyaya, kazhinji kwete dzakanyanya kungwara, pamusoro pavamwari, kurwa kwemagamba, hondo dzakasiyana uye zvinyorwa. Vanhu vekare vakanga vasina sayenzi yemazuva ano yekuvatsanangurira kuti nyika inoshanda sei. Vakabayira vamwari, vakabvunza vamwari. Vaitenda kuti vaigara munguva isiri kure zvakanyanya kubva kune iyo Hercules akasika mabasa ake gumi nemaviri. Sisyphus akanga ane mhosva pamberi pavamwari. Hondo yeTrojan yakanga yakatoswedera kune yakapfuura.

Nhasi, hapana anotenda muna vamwari vekare, asi munhu wose anovarangarira. Ngano inobatwa zvakaenzana nemabhuku, yakarega kuva nheyo yekutenda (ndiani anoziva, zvichida Bhaibheri richauya nokukurumidza, nokuti zviratidzo zvekurapa kwakadaro zvakaonekwa kare kare). Mavara engano anozivikanwa kunzanga yemazuva ano kunyanya kubva kuzvidzidzo zvekuchikoro uye kubva pachiratidziro. Pakupedzisira, kududzirwa kutsva kwengano kunobuda, kubva muhupenzi asi hunodhura hwepaTV senge Hercules yeCanada kuenda kune dzakawanda dzakagadziriswa dzedzimwe ngano. Munguva pfupi yapfuura, kwave kune makuru chinoshamisa mafirimu - "Troy", yaimbova "Odyssey", inotungamirirwa zvakananga kuterevhizheni uye nyaya yaJason uye Argonauts.

 

Kuratidzwa kwemafirimu kwakakonzera kududzirwa zvisiri izvo kwengano. Vamwari vakanga vasiri (pakati pevaGiriki) sevasande (kana kuti sevanotyisa) sezvavanoratidzwa mumafirimu nhasi. Zvisinei, vamwari vane simba zvikurusa vakanga vachiri kurwira simba, uye magamba aisundwa namakaro kana kuti ruchiva. Zvisinei, kune mienzaniso yakanaka mungano zvakare. Ngano imwe neimwe inotakura kukosha kwepasirese - kunaka, tariro, kana kuipa, kutevedzera. Ngano dzinowanzotarisa pakutevera mitemo, kunyange zvazvo kune maitiro akanaka zvakare.

Ngano yekutanga maererano nenguva - pamusoro pekusikwa kwenyika - inoratidza maitiro asina kunaka - kutonga kwesimba nechiremera. Vamwari vokutanga - Gaia naUranus - vakabuda mumhirizhonga - matambudziko ekutanga akatanga. Vana vakuru vevaviri ava vaisemesa uye vane utsinye, saka baba vacho vaitya kuti vaizotora simba rake. Akakanda "rakakundikana" brainchild muTartarus - yakadzika chikamu chepasi. Amai - Gaia - vakanga vasingadi kuona kutambura kwevana vake. Akaponesa mumwe wavo - Kronos, uyo pakupedzisira akakunda uye akaremadza baba vake, uye gare gare akatora nzvimbo yake. Zvinoita sokuti iyi ndiyo yaiva kuguma kwekuvenga, asi Krosno akazova asina kunaka kupfuura baba vake - akadya vana vake kuitira kuti varege kumutorera simba. Kronos 'shamwari, Rhea, akaita "tsika" kuponesa mumwe wevanakomana vake kuitira kuti akunde uye kupidigura baba vake. Uye saka zvakaitika, uye kubvira ipapo Zeus akagara pachigaro chevamwari. Pakupedzisira, akazova "akajairika" kupfuura madzitateguru ake, kunyange zvazvo asina kukanganisa. Mune idzi ngano, unogona kuverenga mameseji maviri panguva imwe chete - yakanaka (usaite zvakaipa, nekuti mabasa akaipa anotsiviwa) uye asina kunaka (nzira iri nyore yekuwana simba ndeyekuibvisa kune mumwe munhu). iyi "ngano huru inonamatira pane kuratidza izvo zvinoda kuitwa nemazvo."

Zvichida ngano yakakurumbira yeSisyphus. Chirango chekuzivisa zvakavanzika zvaMwari chaive chinhu chisingaperi uye chisina zvibereko. Zvakare, ngano iyi inonyanya kuve yambiro - usaburitse zvakavanzika zvako. Zvisinei, Sisyphus pakuedza kwose kutendeuka dombo yepamusoro anoramba achigutsikana kuti kutambura kwake kunongoitirwa kuvanza zvikanganiso zvakaitwa nevamwari. Saka ngano inogona zvakare kuve chidimbu chezano - kana ukakanganisa, zvivhare pazvose.

Odyssey akanga akachenjera uye ane mano, asi vamwari vakashandisa simba ravo rinopfuura romunhu mukurwisana naye. Pakutanga kuona, zvinoita sekunge mudzungairi asina rombo rakanaka akange asina mukana wekuzadzisa zvinangwa zvake. Zvisinei, haana kukanda mapfumo pasi uye naizvozvo ndiye mumwe wevanyori vakanaka zvikuru mungano yechiGiriki. Akauraya, kuba uye kunyepa - uye sei. Asi akashandisa nzira idzi kukurira kuda kwavamwari vane utsinye.

Nekudaro, ngano inodzidzisa kwete chete kufambira mberi uye kusanzwa. Izvo zvakakoshawo kudonongodza muchidimbu zvishoma zvemaitiro asina kwaakarerekera kana akanaka anomiririrwa mungano. Vakaramba vari mutsika semaarchetypes emamwe maonero.

Prometheus - kupandukira vamwari vakaipa uye mubatsiri wevanhu.

Daedalus - archetypal rational maitiro, hunyanzvi uye kushanda nesimba.

Icarus - archetypal kusazvininipisa, kurota uye kusanzwisisa.

Niobe i Demeter - archetypal kutambura vanaamai.

Penelope - archetypal akatendeka жена.

Hercules ndiyo archetype yesimba uye ushingi, kunyange zvazvo akanga asiri mutsvene sezvaanoratidzwa paterevhizheni.

Narcissus - archetypal egocentrism.

Nika ndiyo archetype yekukunda nekukunda.

Orpheus uye Eurydice - archetypal rudo kusvika kumagumo guva saka, kare kare"Romeo uye Julia".

Eros uye Psyche musanganiswa wekare werudo rwenyama uye rwemweya.

Chokwadi, kunyange ngano “dzisina kunaka” dzine ukoshi husingagumi. Imwe neimwe ngano yekare ine chimwe chinhu chekuverenga - ngano hadzisi mutsauko. Kana iwe ukakanganwa kwechinguvana nezve "negative" yezvinyorwa zvengano, unogona zvakare kudzidza zvakawanda kubva kwavari.

Uri kuongorora: Zviratidzo zveMythology

Brahma

Svetuka kune zvirimo tvyremont.com Unogona kugadzira ...

Velez

Mukufamba kwezviuru zvemakore, kutsiva mumwe nemumwe ...

Perun

Ngano dzeSlavic Ngano dzechiGiriki nedzechiRoma ...

Marzanna

Vanhu vaigara paVistula, sevamwe vaSlav vasati ...

Svarog

Kubva kare, munhu anga achitsvaga mhinduro ku ...

Hydra Lernejska

Mungano dzechiGiriki, iyo Hydra yeLerneisk ndiyo ...

dutu remhepo

Typhon ndiye gotwe waGaia naTartaro muchiGiriki ...

Achilles

Mungano dzechiGiriki, Achilles igamba negamba ...

Theseus

Theseus ndiye muchinda weAtene uye gamba rechiGiriki ...