Ivha

Ivha

Mazai (setsuro) agara ari chiratidzo chekubereka uye kutanga kutsva kwechirimo... Kubva panguva yekare, tsika dzakawanda dzakabatanidzwa nenyika kana pasi rose. Hazvishamisi kuti mazai ave achishandiswa kwemazana emakore mutsika dzakarongwa uye dzakaturikwa mutemberi munguva dzeBhabhironi. Colored, dhayi, yakashongedzwa uye yobva yashandiswa sechiratidzo chezororo rechirimonokuti mazai zvinomiririra hupenyu hutsva uye mambakwedza matsva... Apo chiKristu chakapararira munyika yose, kwakaitika zai. chiratidzo chekuzvarwa patsva kwevanhu... MaKristu anofananidzira zai rine guva raJesu Kristu, raakamutswa kubva mairi.

Pakutanga, mazai akanga akapendwa tsvuku kufananidzira ropa raKristu, asi gore negore kushongedza kwakawedzera kunatswa uye nemavara. Nhasi mazai easter dzakashongedzwa nemavara mazhinji uye dzinoita kuti dzifadze kunyanya kuvana.

Iva wekutanga kuyera