» Symbolism » Egyptian Symbols » Muti weHupenyu Symbol

Muti weHupenyu Symbol

Muti weHupenyu Symbol

Yakabatana nekuvapo kwemvura, muti weupenyu waiva chiratidzo chine simba uye mufananidzo weEgypt yekare uye ngano.
Zvinoenderana nengano dzekare dzeIjipita, Muti wengano weHupenyu wakapa hupenyu husingaperi uye ruzivo rwekutenderera kwenguva.

Pakati pevaEgipita, yakanga iri chiratidzo choupenyu, zvikurukuru michindwe nemionde, uko yapashure yakanga ichikosha zvikuru, nokuti makopi maviri aifanira kukura pamasuo okudenga, uko Ra akanga ari zuva nezuva.

Muti weHupenyu waiva muTemberi yeZuva raRa muHeliopolis.
Muti unoyera woupenyu wakatanga kuoneka apo Ra, mwari wezuva, akatanga kuoneka muHeliopolis.

Iva wekutanga kuyera