» Symbolism » Egyptian Symbols » Canopic Jugs yeEgypt yekare

Canopic Jugs yeEgypt yekare

Canopic Jugs yeEgypt yekare

Midziyo mikuru yaiva midziyo yaishandiswa kuchengeta nhengo dzomukati nokuti vaIjipiti vekare vaidavira kuti kana munhu afa, aizodzokera kuupenyu hwapashure porufu. VaEgipita vekare vaidavira kuti vaizoda mitezo yose yomukati pashure porufu muupenyu hwapashure porufu. rakasikwa kuti rive nenhengo dzese dzekupinda muhupenyu hwepashure perufu.

* I msety murume kutarisira chiropa nemusoro wake.

* Duamatef ine musoro wejackal kuchengetedza dumbu.

* Kugutswa nemusoro wegudo kuchengeta mapapu.

* Kebehsenuf nemusoro wefalcon kuchengetedza ura.

Iva wekutanga kuyera