Ка

Ка

Inomiririra nzira yekuona hupenyu. Rinomiririrawo simba reupenyu kana kuti simba remweya raigara mumuviri wemunhu rikasara parufu. Ka (consort) kana kuti chipoko, mudzimu wenyama wakaberekwa uine munhu, wakanga wakagadzirwa nezvinhu zvisingaremi. Handisati ndaona mhepo yakadaro, uye kuva muchimiro chemuridzi wayo, chero mufananidzo wakafanana naye. Mudzimai wemwana akanga ari mwana, uye harahwa yakanga yava harahwa. Mushure mekufa kwake, Ka akabatana nemuviri kusvikira Ba adzoka uye Ka naBa vakabatana kuti vabatsire munhu akafa kudzoka kuupenyu zvakare.

Ichi ndicho chikonzero vakaedza kuomesa muviri kuti vararame nekusingaperi, uye Ka akawana nzvimbo yake isingaperi

ka "yaisanganiswa nenzvimbo iyo mutumbi wakaiswa muimba yekuvigwa mumakuva uye waingobuda nepamusuwo wenhema kuti upinde mutemberi.

vekare vakagadzira zvidhori ndokuzviisa mumakuva kuti vatsive "Ka" panzvimbo yemuviri kana yakabiwa kana unyanzvi, uye zvinopfuura zvidhori izvi zvakasikwa, nokuti zvakanyanya kuchengetedza kusingaperi kwavo kusingaperi.

Mune hieroglyphs, ka inofananidzirwa nemaoko akatambanudzwa kumusoro kana mberi.

Iva wekutanga kuyera