VaKristu vokutanga, kunyanya muzana remakore rokutanga nerechipiri AD, vaigara munzanga yainamata vanamwari vakawanda yaisavavimba. Mushure memoto mukuru muRoma muna 64 AD. VaKristu vakatambudzwa naNero, uye maonero evoruzhinji akanga asingavafariri nguva dzose. Mashoko akataurwa pamusoro pavo nevanyori vakasiyana-siyana (ona Bhokisi riri kurudyi), anongoratidzira bedzi chimiro chokuzvidza rudzidziso icho chisati chapararira here? Nzanga yechiKristu haisati yambosiyana here mukuona kwevaRoma nechitendero chechiJudha? MaKristu isimba risingafadzi rakadaro ramambo here? Hapana mubvunzo kuti chitendero chechiKristu chinozivikanwa zvishoma pane dzimwe nguva chinopomedzerwa njodzi dzakaipisisa: misanthropy, unzenza, makunakuna ... 

Kunyange zvazvo chiKristu chisiri chinamato chisinganzwisisike chakangochengeterwa vatangi vekutanga chete, maKristu anosungirwa, kwete chete nekuda kwezvavanotenda, asiwo nekuda kwemaitiro eruvengo eruzhinji kwavari, kuti vangwarire. Kutambudzwa kwechiKristu hakuna kuwanda pane kunowanzo fungwa. Zvisineyi, nharaunda iyi inogona kuve yakanangana nerusarura: vamwe vavo vanogona kusungwa uye dzimwe nguva kutotongerwa kudzingwa kana rufu. Vanoshandisa zviratidzo kubva muTestamente Yekare neItsva pakutaurirana; dhirowa kana kunyora pamadziro emakabati uye sarcophagi; gare gare, apo chiKristu chakasimbiswa zvakasimba munzanga yeRoma, vaisazeza kushongedza misha yavo nemifananidzo kana kuti mafrescoes nezviratidzo zvechiKristu. Kunyange zvazvo Decalogue yeBhaibheri ichirambidza kuratidzirwa kupi nokupi kwomunhu mupenyu naMwari, zviratidzo zvinoshandiswa zvinoratidzira nheyo dzekutenda kwechiKristu zvakazara. Cherechedza kuti kune mhuka dzakawanda dzekufananidzira, dzimwe dzinozadzisa mabasa akafanana. Heino rondedzero yezvikamu zvezviratidzo zvechiKristu zvinowanzoshandiswa:

Uri kuongorora: Zviratidzo zvechiKristu

Muchinjikwa waPetro

Peter's Cross: kubva apo Peter akagamuchira ...

Muchinjikwa wechiGiriki

Tenda Mukubhabhatidzwa: Yakagadzirwa neGreek Cross ...

Jerusarema kuyambuka

Muchinjikwa weJerusarema: unonziwo "muchinjikwa ...

Anchor

Anchor: inowanikwa mumakuva eSt. Domitilla yezana ramakore rekutanga, ku ...

Rose

Rose: Kutenda Kutsvene, Amai vaMwari, kufira kutenda, chakavanzika ...

Pigeon

Njiva: chiratidzo cheMweya Mutsvene uye inoshandiswa, mu ...

Gwayana

Gwayana: chiratidzo chaKristu segwayana rePaseka, uye zvakare ...

La Croix Latin

La Croix Latin, inozivikanwawo sePurotesitendi ...

Ichthis

Ichthys - iri izwi muchiGiriki chekare rinoreva ...

Chi Ro

Chi Ro ndeimwe yekare Christograms (kana ...