» Symbolism » African Symbols » Ko mombe inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Ko mombe inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Ko mombe inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Nzombe: mucherechedzo wechikadzi essence inovimbisa kuenderera kwehupenyu

Ndiro yakaita semombe inoratidzwa pamufananidzo yakashandiswa kuchengeta kola nzungu. MuBenin, mhou dzakaita basa rinokosha zvikuru semhuka yechibairo. Nzombe muAfrica yairemekedzwa chaizvo. Panharaunda yeSahel, madzinza mazhinji anonyanya kutsamira pamhuka idzi: pano nzombe ndiyo yakajairika nzira yekubhadhara, kazhinji inoshanda serudzikinuro rwemwenga.

Mungano dzevanhu vanotama-tama vomuAfrica, mombe (mhou, mhou, nzombe) dzagara dzine ukama hunokosha nevanhu. Saka, mhou dzaive neukama hwepedyo nevakadzi, kubatanidza mufananidzo wemukoti akanyorova, kuenderera kwehupenyu pasi pano. Uye vaIjipita vekare vaitofunga kuti denga reusiku semhou huru - mwarikadzi Nut.

Nzombe, pane kudaro, dzainzi ibasa remurindi, rinochengeta rugare rwevapenyu; mabhuru aiwanzobatanidzwa nevarume vechidiki, airatidza hunhu hwechirume, imwe yeratidziro yaingove yekurwisana.

Kwakabva: "Zviratidzo zveAfrica" ​​​​Heike Ovuzu

Iva wekutanga kuyera