» Symbolism » African Symbols » Ko nzou inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Ko nzou inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Ko nzou inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Nzou: saizi uye simba

Mungano dzemuAfrica uye ngano dzakaramba dziripo nanhasi, nzou chimiro chemutungamiri akachenjera ane hanya nevanhu nemhuka. Nzou dzaidavirwa kuva dzine unhu hwakanaka netsitsi. Madzinza mazhinji aitenda kuti mavambo avo akabva kunzou uye airemekedza nzou semhuka yetotem. Mune mamwe madzinza, kune chitendero chokuti nzou dzaimbova vanhu, asi kuburikidza nehuroyi hunonyengera kana nekuda kwevanamwari, dzakashanduka kuita mhuka. Mukuwedzera, idzi mhuka huru uye dzakanaka, dzinogona kukundwa nevanhu chete nerubatsiro rwezvombo kana mashiripiti, dzakagara dzichimutsa tsitsi nekuremekedza pakati peAfrica.

Dzinza reAshanti rekuGhana rinoona nzou sevatungamiri vekare vevanhu vavo. Kana vanhu verudzi urwu vakawana nzou yakafa musango, zvirokwazvo vanomurongera mhemberero yemariro, yakafanana neyakaitwa mukukudza vatungamiriri vakaenda. Nzou dzinotaurwa muzvirevo zvakawanda zveAshanti: "Anofamba negwara renzou haambonyorowi nedova." Ani naani anotevera vakuru uye ane simba achadzivisa dambudziko.

Kwakabva: "Zviratidzo zveAfrica" ​​​​Heike Ovuzu

Iva wekutanga kuyera