» Symbolism » African Symbols » Ko shumba inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Ko shumba inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Ko shumba inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Leo: simba remashiripiti uye kuvimbika

Vanhu vakawanda vomuAfrica vaidavira kuti mwari, anooneka kuvanhu, anowanzoita seshumba. Shumba dzaidya vanhu dzaipihwa maAfrica semadzimambo kubva kurufu kuti vachengetedze vanhu vavo. Simba guru remweya rakadaro rainzi shumba izvo vanhu veAfrica vaidavira kuti kuvapo kweshumba chete kwaigona kuporesa munhu kubva kuzvirwere zvakakomba. Zvaitendwawo kuti shumba dzine huroyi hunokosha, nerubatsiro rwavanogona kutora hupenyu, - vaAfrica vaitenda kuti pasina chido chakakosha chevamwari, hapana chisikwa chipenyu chinogona kufa.

Vatongi vakawanda vomuAfrica vaidavira kuti dzinza ravo rakabva kushumba. Kune ngano dzakawanda pamusoro pekubatana pakati pevanhu neshumba, semugumisiro wekuti mestizos yeshumba nemurume yakazvarwa. Idzi hafu-shumba dzaiwanzova nemasimba makuru uye dzaigona kuoneka muchimiro cheshumba uye muvanhu. Kune vadyidzani vazvo vohunhu, zvisikwa zvakadaro kazhinji kazhinji zvine ngozi, sezvo kuvhima kwomuzvarirwo kweshumba nguva dzose kwakasimba kupfuura rudo rwomunhu; zvisinei, dzimwe ngano dzinotaura nezvekuvimbika kweshumba dzine rudo.

Mumarudzi akawanda eAfrica, mune ngano dzinotaura kuti varume vakanyengerwa sei nehadzi hadzi, uye vakadzi neshumbarume. Zvaitendwa kuti bvudzi rimwe chete kubva patsiye reshumba raipa mukadzi simba pamusoro pevarume.

Kwakabva: "Zviratidzo zveAfrica" ​​​​Heike Ovuzu

Iva wekutanga kuyera