» Symbolism » African Symbols » Ko mvuu inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Ko mvuu inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Ko mvuu inorevei muAfrica. Encyclopedia of symbols

Mvuu: Mai Mwari

Kumaodzanyemba kweMozambique, somuEgipita Yakare, mvuu yaiwanzoremekedzwa saamai vamwari muchimiro chemvuu. Marudzi mazhinji aiona mvuu sevatongi vehumambo hwese hwakasvibira hwepasi pemvura, uko kunoshamisa variegated maruva anotumbuka.

Zvaidavirwa kuti mwarikadzi wemvuu anochengeta vakadzi vane pamuviri nevana vaduku. Ngano zhinji dzinotaura kuti ava vamwarikadzi muumambo hwavo hwepasi pemvura vaitarisira sei vacheche vaiponeswa ivo vamene kana kuti avo vanhu vakaronzesa kuvatarisira. Asi ngano dzemadzinza eMali, pane kudaro, dzinotaura nezvemhuka dzemvuu dzaityisa vanhu uye dzakadya matura emupunga. Nekuda kweizvozvo, chikara chebhemoti chakakundwa nekuda kwehungwaru hwemukadzi mumwe.

Kwakabva: "Zviratidzo zveAfrica" ​​​​Heike Ovuzu

Iva wekutanga kuyera