برلاسی

odolen_trava_b

واښه نه یوازې د بدن تعویذ په توګه کارول کیده. دا سمبول په جامو، لوښو، وسلو او زغره کې هم کارول کیده. په جامو کې د اور وژنې دوه نښه یو سړی د ټیټ شیطانانو دسیسو څخه ساتلی و، په لوښو کې یې زهر ته اجازه نه ورکوله چې د خوړو سره یو شخص ته ننوځي، په زغره کې یې دا د دښمن له نېش یا تیر څخه ساتلی و، او په وسلو کې یې مرسته کوله. د پلرونو د ویاړ لپاره په دښمن باندې ناڅاپي ګوزارونه کول.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ