» سمبولیزم » پټې نښې » شیطاني مثلث

شیطاني مثلث

شیطاني مثلث

دا کیدای شي د مختلفو اندازو څخه وي - دا په ځمکه کې رنګ شوی، په هغه ځای کې چیرې چې شیطان باید د جادو مراسمو په جریان کې څرګند شي.