» سمبولیزم » د میسن سمبولونه » په دایره کې اشاره وکړئ

په دایره کې اشاره وکړئ

په دایره کې اشاره وکړئ

د سمبول په ځینو انځورونو کې، په ښي خوا کې د B خط او په چپ اړخ کې E لیک شتون لري. په فری میسنري کې د دایرې دننه نقطه د سینټ جان بپټیسټ (B) او جان انجیلست (E) سره تړاو لري. دا دوه اصلي میسونیک سنتان دي.

په Freemasonry کې، Dot، تور ټکی د دایرې په مینځ کې، د انفرادي معمار سمبول دی.

بیان شوی حلقه د خدای او خلکو لپاره د ورور د دندو ترمنځ پوله په ګوته کوي. Freemason باید په دایره کې محدود وي.

هغه باید شخصي غوښتنو، لیوالتیاو، ګټو او نورو شیانو ته اجازه ورنکړي چې هغه ګمراه کړي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ