رسی کښل

رسی کښل

د میسن د تختې سره نښلول شوی رسی دی، کوم چې د دې ژمنې استازیتوب کوي چې هغه به د خپل ورور سره څومره چې کولی شي مرسته وکړي - په دې شرط چې هغه د خپل رسۍ په اوږدو کې وي. له همدې امله د لین اوږدوالی خورا مهم دی؛ هغه اندازه کوي چې ورور څنګه د خپل ملګري فری میسن سره مرسته کولی شي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ