د تور هامر

د تور هامر

دا دلته په دوه نسخو کې وړاندې کیږي. د ثور د هامر نښه د لمر څرخ، موسمونه، د تندر یا د بریښنا د چمک نښه کوي. دا په ورته وخت کې د تخلیق او ویجاړولو وسیلې په توګه کار کوي. د سکینډینیوینیا د خدای تور مجولنیر هامر نه یوازې د غورځولو وسلې په توګه کارول کیده، بلکې د تړونونو او ودونو د جوړولو لپاره د رسمی وسیلو په توګه هم کارول کیده. د لمر کراس د رنس پیل کولو لپاره د کلمو پرځای د محافظتي موخو لپاره کارول کیږي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ