سانپ

سانپ

دا د ځمکې لاندې وحشي مخلوق دی. دا یو شیطان دی چې خپل دښمنان یې خوري. هرکله چې مار ښکاره شي، دا د مرګ استازیتوب کوي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ