د ساتنې

د ساتنې

تیر د محافظت سمبول کې ښودل شوي ځکه چې دوی د اصلي امریکایانو لپاره د محافظت لومړنۍ بڼه وه. د دوو تیرونو په شاوخوا کې پوښل شوې حلقه د کورنۍ اړیکو، نږدېوالي او ساتنې استازیتوب کوي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ