کور ته راتلل

کور ته راتلل

دا سمبول باید د جنګیالیو بیرته راستنیدو ته اشاره وکړي. هر کله چې عسکر ژوندي کور ته راستانه شول، خپل وطن ته د راستنیدو رسمونه او نڅاګانې ترسره شوې.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ