کر

کر

راوین د عقل سمبول دی ځکه چې دوی په نړۍ کې یو له هوښیار مرغیو څخه دی. ځینې ​​په دې باور وو چې څاروی حتی خبرې کولی شي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ