جنګ

جنګ

څرنګه چې تیر د امریکایانو لپاره د برید او دفاع لومړنۍ بڼه وه، دوه تیر د جګړې سمبول و. دوی باید د دوو جنګیالیو ترمنځ د تیر شوي تیرونو تقلید وکړي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ