ضمیمه

ضمیمه

د دې سمبول معنی دا وه چې یو ځای د مراسمو نڅا یا رسم لپاره ټاکل شوی و.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ