نڅا سړی

نڅا سړی

نڅا کوونکی په ګوته کوي چې رخصتي یا رسم نڅا ترسره شوې. دا مراسم د امریکا د اصلي کلتور یوه مهمه برخه ده.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ