د جهيل سمبول

د جهيل سمبول

د جهيل سمبول د اوبو د بدن شتون په ګوته کولو لپاره رسم شوی و. دا د هرچا لپاره چې اوبو ته اړتیا لري د ګټور لارښود په توګه تصور شوی و.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ