کورنۍ

کورنۍ

هغه حلقه چې د کورنۍ شاوخوا ګرځي د کورنۍ اړیکې، نږدې والی او محافظت استازیتوب کوي. دایره د ویشلو لپاره د پیل یا پای ټکی نلري، پدې معنی چې دا نشي ماتیدلی.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ