سفر

سفر

د آس دا انځور باید کور ته د راستنیدو نښه وي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ