د خولۍ چاپونه

د خولۍ چاپونه

د خنجر پرنټونه په برید کې نیول شوي آسونو شمیر څرګندوي. دا د نورو قبایلو خلکو ته د مهمو معلوماتو رسولو یوه لاره وه.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ