اور

اور

اور د پاکوالي او تجدید استازیتوب کوي، ځکه چې د اور د ایرو څخه نوې وده رامنځته کیږي. اور د مراسمو په جریان کې د سپیڅلو شیانو لکه ډرمونو، شیکرانو او ترمپونو پاکولو لپاره کارول کیده.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ