ډیر کبان

ډیر کبان

دا سمبول د اوبو بدن په ګوته کوي چیرې چې خواړه زیرمه کیږي. دا د دوی د خلکو د بقا سره مرسته وه. کبان د ښکاریانو لخوا نیول شوي او د هغو میرمنو لخوا چمتو شوي چې سګرټ یې څښلي ترڅو د ژمي لپاره یې وساتي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ