نړۍ

نړۍ

مات شوی تیر د نړۍ استازیتوب کوي. دا د جګړې پای معنی لري. دا پدې مانا ده چې جګړه به پای ته ورسیږي او تیر به ګډوډ شي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ