کیوټ

کیوټ

کویوټس یو سپیڅلی وجود دی. په هرصورت، دوی د فریب ورکونکي خدای نښه کوي. دا روح بدبخته، خود غرضه، فریب کوونکی او لالچی دی.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ