غرونه

غرونه

Этот символ предназначался либо для обозначения географии местности, либо для объявления о том, что путешествие было совершено через горный хребет.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ