د ویچ ډاکټر سترګې

د ویچ ډاکټر سترګې

داسې انګیرل کیده چې جادوګر ډاکټر د جادو شفاهي ځواک لري او کولی شي راتلونکي ته وګوري. د سمبول بهرنۍ کرښې د کائنات څلور کونجونه استازیتوب کوي. داخلي کرښې د روحاني نړۍ استازیتوب کوي. مرکزي حلقه د ویچ ډاکټر سترګې او د هغه روحاني لید استازیتوب کوي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ