همت

همت

لاس په لاس په جګړه کې د بریالیتوب استازیتوب کوي. دا په عمومي توګه د انسان ژوند سمبول هم کولی شي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ