چوس - کانجی

د کانجي کرکټر معنی: څکول، تنفس کول، جذب کول. تور، ډک ټاټو.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ