» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجي - د توروس زودیک نښه

کانجي - د تورس زودیک نښه

Значения кандзи, китайские иероглифы, представляющие знак зодиака بيل (تورس). Под этим знаком люди сильные, смелые. Они берут жизнь на рога. Стоит подчеркнуть это, сделав татуировку.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ