» سمبولیزم » د چین سمبولونه » کانجي - زما قضاوت وکړه

کانجي - زما قضاوت وکړه

یوازې خدای زما قضاوت کولی شي - ټیلکو خدایه د لیکنې په معنی قضاوت کیدی شي کانجي لکه څنګه چې موږ پورته ګورو.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ