کانجی - الو

دا کانجي کرکټر معنی لري - الو... د شپې مرغۍ، یو ښکار، بلکې د حکمت او صبر سمبول هم دی.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ