کانجی - غلام

د کانجي کرکټر د معنی سره غلام / غلام... یونیورسل ټاټو په دودیز ډول تور نمونه.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ