کانجي - زنا

Hieroglyphs لکه داغ - دوی د زنا په څیر معنی لري. په زړه پوری مثال. تور ټاټو.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ