کانجي - عالي

چینایي نمونه، کانجی د معنی سره ښه (ښه، عالي، عالي). د لوړ ځان درناوي، لوړ ځان درناوي، قوي شخصیت لرونکي شخص لپاره د رول ماډل.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ