کانجی - سینې

کانجی د کافي پراخه معنی سره грудьمخونه، جنګونه، انقباض، پورته کول. د بدن په هر ځای کې مناسب.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ