کانجي - غول

د کانجي معنی، چینايي کرکټر غرق په نرمه توګه ژباړل شوی، دا ساده دی روح... د یو چا لپاره پراسرار، بې ثباته، نامناسب، لکه روح.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ