» سمبولیزم » د بودا سمبولونه » سينګار شوې چترۍ

سينګار شوې چترۍ

سينګار شوې چترۍ

سينګار شوې چترۍ — Этот символ принадлежит к восьми благоприятным знакам буддизма — Аштамангала. Этот зонт символизирует دفاع существа против вредных сил и болезней. Этот знак также можно рассматривать как своего рода ось мира, символическое древо жизни.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ