پوربا

پوربا

پوربا - یو درې اړخیز خنجر چې د تبتی بون دود (د تبتی پخوانی مذهبي دود) کې کارول کیږي، تبتی بودیزم او نیپالي شمنیزم چې د جھانکري په نوم پیژندل کیږي (دا د ځایی شمانو لپاره نیپالي نوم دی). دا خنجر په رسمونو کې سمبولیک معنی درلوده.

سرچینې: Wikipedia.pl

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ