جوپایټ

 

جوپایټ

دا سمبول څو مختلف معنی لري. دا پدې معنی کیدی شي:

  • د جوپټر بریښنا
  • ایګل
  • یو لیک ماشوم او یا Z د زیوس څخه (یوناني معادل د رومي خدای مشتري)

 

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ