» سمبولیزم » د کیمیا سمبولونه » د سلور کیمیا سمبول

د سلور کیمیا سمبول

د سپوږمۍ سپوږمۍ د سپینو زرو لپاره د کیمیا یو عام سمبول و. البته، هغه کولی شي د ریښتینې سپوږمۍ استازیتوب وکړي، نو شرایط مهم و. 

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ