40 ဒီဂရီတွင်ဆေးကြောနိုင်သည်။

40 ဒီဂရီတွင်ဆေးကြောနိုင်သည်။

ပုံမှန် အပူချိန် 40 ဒီဂရီထက် မပိုသော ရေဆေးပါ။